Quản lý cư trú

Thực hiện theo Luật cư trú; Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ và Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 9/9/2014 của Bô Công an.

Xem thêm: Quản lý cư trú