Trần Minh Chung

Năm sinh: 1986

Nơi đăng ký HKTT: Lễ Lộc Bình, Sơn Thành Tây, Tây Hòa, Phú Yên

Tội danh: Tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước

Loại TN: Thường

Họ tên cha: Trần Cảnh

Họ tên mẹ:  Trần Thị Mận

Số QĐTN: 2 ngày 14.9.2004

Đơn vị ra QĐ: CAH Sơn Hòa