Các chương trình hành động, Nghị quyết của Tỉnh ủy Phú Yên

Các chương trình hành động, Nghị quyết của Tỉnh ủy Phú Yên

 

CTHD_so 4 ve dau tu ket cau ha tang sau HNTU4.doc

CTHD_so 5 VE DU LICH.doc

CTHD_so 6 ve cai cach hanh chinh nang cao PCI PAPI sau HNTU4.doc

CTHD_so 7 VE TANG CUONG DAU TU PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC.doc

CTHD_so 9 ve dau tu Khu NNUDCNC PY sau HNTU4 (2).doc

CTHT_so 8 VE TAI CO CAU NGANH NONG NGHIEP VA XAY DUNG NONG THON MOI.doc

NGHI QUYET SO 6_XAY DUNG THANH PHO TUY HOA XANH SACH DEP.doc

NGHI QUYET SO 7 VE XAY DUNG THI XA SONG CAU THANH DO THI LOAI 3.doc

NGHỊ QUYẾT_ SO 8 DONG HOA LEN THI XA.doc