Sửa đổi Hiến pháp 1992: Trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân

Bốn vị uỷ viên Bộ Chính trị đã có mặt trong hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp sửa đổi kết thúc sau nửa ngày làm việc (8.1) tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh tới việc “Để người dân thể hiện các quan điểm, chính kiến”.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chủ trì hội nghị, ngày 8.1.


Để người dân thể hiện các quan điểm, chính kiến

Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mở đầu hội nghị bằng việc đọc toàn văn Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị nhấn mạnh việc quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc nghị quyết hội nghị lần thứ 2 và kết luận hội nghị T.Ư 5 của BCH T.Ư, Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 38 của Quốc hội trong việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Hiến pháp.

Trong lời phát biểu, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh việc lấy ý kiến nhân dân về Hiến pháp là cách thức dân chủ thể hiện vai trò làm chủ của nhân dân đối với các vấn đề quốc gia đại sự. Ông yêu cầu việc lấy ý kiến phải “tạo điều kiện (để) người dân thể hiện các quan điểm, chính kiến về toàn bộ bản Hiến pháp cũng như với từng điều khoản cụ thể”. Bởi chỉ có như vậy mới “tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với việc xây dựng cũng như tôn trọng, thi hành Hiến pháp”. Chủ tịch QH nhấn mạnh đến việc trân trọng lắng nghe, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của người dân.

Trưởng ban Biên tập sửa đổi Hiến pháp Phan Trung Lý cũng nhấn mạnh đến việc sẽ tạo điều kiện, hình thức để mọi người Việt trong và ngoài nước đều có thể góp ý kiến. Theo ông Lý, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể đóng góp ý kiến về toàn bộ hoặc một số nội dung cụ thể của bản Hiến pháp.

Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh cho rằng đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với yêu cầu cao về tính dân chủ và thực chất. Ông yêu cầu công tác tư tưởng, tuyên truyền “phải thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng”. “Phải làm cho nhân dân tin tưởng những ý kiến góp ý được trân trọng, được nghiêm túc tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu”, đồng thời giáo dục, nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự “đề kháng”, năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp uỷ Đảng: Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 và kết luận hội nghị T.Ư 5 của BCH T.Ư, Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 38 của Quốc hội.

“Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng... Chỉ đạo chặt chẽ công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự ATXH, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, kịp thời đấu tranh phòng chống, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ trong việc lấy ý kiến nhân dân để chống phá, tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước” - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

9 nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp

1- Đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân;

2- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và các lực lượng xã hội;

3- Khẳng định và làm rõ hơn bản chất, vị trí, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội;

4- Thể hiện sâu sắc quan điểm tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân;

5- Xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN;

6- Bảo vệ vững chắc tổ quốc;

7- Xây dựng và hoàn thiện  nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân;

8- Sửa đổi Hiến pháp 1992 để tích cực, chủ động hội nhập quốc tế;

9- Sửa kỹ thuật lập hiến và quy trình sửa đổi để đảm bảo hiệu lực, tính ổn định, lâu dài của Hiến pháp.