CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC BỘ LUẬT, LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CÔNG AN CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/1/2018

Công an tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các Bộ luật, Luật liên quan đến công tác Công an có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, lực lượng Điều tra viên, cán bộ làm công tác điều tra trong toàn lực lượng Công an Phú Yên.

Xem thêm: CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC BỘ...