PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, LỰC LƯỢNG THAM MƯU CÔNG AN PHÚ YÊN QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cùng với việc thiết lập chính quyền cách mạng, các tổ chức đầu tiên của CAND Việt Nam được thành lập ở ba miền Bắc - Trung - Nam, đến ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các tổ chức của Công an trong cả nước thành “Việt Nam Công an vụ”. Ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ ra Nghị định 121/NĐ quy định về tổ chức Việt Nam Công an vụ từ Trung ương đến địa phương gồm có 3 cấp: Nha Công an Việt Nam, Sở Công an kỳ, Ty Công an các tỉnh - Trong mỗi cấp Công an đều có tổ chức Văn phòng để làm nhiệm vụ tham mưu, phục vụ trực tiếp cho các cấp lãnh đạo, chỉ huy. Từ đó, ngày 18/4/1946 được xác định là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời của lực lượng Tham mưu CAND Việt Nam.        
 
 
Cùng với sự ra đời của lực lượng Tham mưu Công an cả nước, tháng 6/1946 lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên cũng được thành lập, có chức năng tham mưu, phục vụ cho lãnh đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động công tác công an. 71 năm (1946 - 2017) qua, lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Phú Yên từng bước phát triển, lớn mạnh về mọi mặt. Trong mỗi chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Công an Phú Yên đều có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên.
 
Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên vừa tích cực tham gia công tác đánh địch, vừa kịp thời tham mưu, phục vụ lãnh đạo Ty xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, phát triển lực lượng Công an các cấp; phối hợp với các bộ phận, lực lượng chức năng tổ chức nắm chắc diễn biến cuộc kháng chiến, nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Ty Công an xây dựng, chỉ đạo triển khai nhiều phương án, kế hoạch công tác tổ chức thanh khiết địa bàn, bảo vệ trật tự trị an vùng tự do, khu căn cứ, bảo vệ cơ quan lãnh đạo kháng chiến, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh, bố trí lực lượng luồn sâu vào vùng địch tạm chiếm xây dựng cơ sở cách mạng, tiến hành các hoạt động điệp báo, phá tề, trừ gian, diệt ác, trấn áp phản cách mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chính trị, vũ trang của quân dân Phú Yên, góp phần cùng quân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.
 
Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nắm vững đường lối đấu tranh cách mạng của Đảng và nhiệm vụ công tác của Ngành, lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên tập trung thu thập thông tin, theo dõi sát tình hình cuộc chiến và phương thức, thủ đoạn hoạt động của địch, từ đó tham mưu, đề xuất lãnh đạo đề ra nhiều giải pháp công tác chỉ đạo lực lượng Công an các cấp kiên trì bám dân xây dựng cơ sở, phát động nhân dân thực hiện “phòng gian bảo mật”, chống chiêu hồi, chiêu hàng; đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị, binh vận; luồn sâu vào ấp chiến lược diệt ác, hỗ trợ quần chúng nổi dậy phá ấp chiến lược; tổ chức đấu tranh chống lại các kế hoạch tình báo, gián điệp, bình định… của địch, tham gia chống địch càn quét, bảo vệ vùng giải phóng, khu căn cứ và cơ quan đầu não của tỉnh. Bên cạnh đó, còn phục vụ kịp thời các nhiệm vụ công tác văn thư, liên lạc, hậu cần, bảo đảm nơi ăn, ở, làm việc cho lãnh đạo trong điều kiện thường xuyên di chuyển địa điểm để tránh sự càn quét của địch…, qua đó, góp phần làm nên những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Phú Yên trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
 
Sau ngày thống nhất đất nước, tỉnh Phú Yên hợp nhất với tỉnh Khánh Hòa thành tỉnh Phú Khánh (tháng 1/1976), lực lượng Tham mưu Công an Phú Khánh từng bước được củng cố, tăng cường về tổ chức và lực lượng, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, kịp thời phục vụ lãnh đạo Công an các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo đề ra nhiều kế hoạch, giải pháp công tác chỉ đạo đấu tranh trấn áp nhen nhóm tổ chức phản động, bọn FULRO, ngăn chặn vượt biển trốn ra nước ngoài, chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, triển khai những biện pháp cấp bách để bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự, kinh tế, giải quyết tệ nạn xã hội. Từng bước khắc phục khó khăn, chủ động đảm bảo thông tin liên lạc, cơ yếu thông suốt 24/24; công tác quản lý hồ sơ, chuyển giao công văn tài liệu kịp thời, chính xác, bảo mật, phục vụ có hiệu quả cho yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và những năm đầu đổi mới đất nước.
 
Từ ngày tái lập tỉnh (tháng 7/1989) đến nay, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch ra sức đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” để chống phá chế độ ta. Lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên đã đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, nghiên cứu tổng hợp, nghiên cứu chuyên đề, nghiên cứu khoa học - ứng dụng công nghệ, tổng kết thực tiễn, dự báo tình hình, kịp thời đề xuất nhiều chủ trương, đối sách để lãnh đạo Công an các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng” phức tạp; chủ động tham mưu ban hành nhiều kế hoạch, biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các đối tượng chính trị, phản động, bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh; triển khai có hiệu quả các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình hành động phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm buôn bán người, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông, phòng, chống cháy nổ; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại ở địa phương.
 
  Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trung thành tuyết đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật; thường xuyên đổi mới về tư duy, tác phong, phương pháp công tác,  nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của ngành Công an vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào nhiệm vụ công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo, chỉ huy, góp phần to lớn vào những chiến công, thành tích chung của lực lượng Công an Phú Yên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ghi nhận những công lao, thành tích đó, trong 71 năm qua, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền đã trao tặng lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có: 01 Huân chương Chiến công hạng Ba, 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 01 Cờ công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sách vững mạnh của Tỉnh ủy Phú Yên, 05 Cờ thi đua của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và hàng nghìn lượt Bằng khen, Giấy khen… Đây là nguồn động viên to lớn đối với lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên.  
 
Ngày nay, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Ở Phú Yên, mặc dù những năm qua đã có bước phát triển vượt bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, nền quốc phòng - an ninh được giữ vững, nhưng thời gian đến vẫn còn đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức không nhỏ: các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá gây mất ổn định chính trị; sự xuất hiện của các loại tội phạm mới, hoạt động có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm về môi trường, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, cháy nổ đang tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tình hình đó đặt ra nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cho lực lượng Công an Phú Yên nói chung, lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên là hết sức nặng nề.
Phát huy truyền thống 71 năm xây dựng, trưởng thành, thời gian tới, lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhất là công tác dự báo tình hình, tham mưu chiến lược để phục vụ lãnh đạo Công an các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI; Nghị quyết số 28-QN/TW của Ban Chấp hành Trung ương đảng (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, các chỉ thị của Bộ Công an về tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sát và đúng tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp ban hành các chủ trương, giải pháp công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự gắn với việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; tiếp tục tham mưu đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đề ra nhiều biện pháp thiết thực vận động nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần phục vụ tốt cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của tỉnh.
 
Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống của lực lượng Tham mưu CAND, tự hào về truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, toàn lực lượng Tham mưu Công an Phú Yên hôm nay ra sức học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ dộng, sáng tạo, tận tụy, khắc phục khó khăn, phấn đấu, thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới./.        
 
                                                              Đại tá, ThS Lương Tấn Dĩnh
                                                   Trưởng phòng Tham mưu Công an Phú Yên