HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN QUI CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÔNG AN- QUÂN SỰ- BIÊN PHÒNG TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2017

Ba lực lượng  Công an- Quân sự- Biên phòng tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết qui chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2017.

          Năm qua, lực lượng Công an- Quân sự- Biên phòng các cấp tiếp tục phối hợp triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung phối hợp theo Nghị định của Chính phủ. Hoạt động phối hợp giữa ba lực lượng ngày càng đi vào chiều sâu, nề nếp nhất là trong công tác trao đổi, phối hợp, kiểm tra, xác minh thông tin; tích cực vận động quần chúng tham gia thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, cơ sở;  phối hợp triển khai, thực hiện 5 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát ở các tuyến, địa bàn trọng điểm. Ba lực lượng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh- trật tự và quốc phòng; phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững ổn định chính trị,  bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

                                                                                      K.P