Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh tổng kết công tác năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018

Sáng ngày 21/3/2018, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị; đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Khóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo.

Đ/c Đại tá Nguyễn Văn Khóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh – Phó Trưởng Ban thường trực đánh giá kết quả hoạt động của BCĐ năm 2017.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được; chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong năm 2017, trên cơ sở đó để ra phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền năm 2018. Trong năm 2017, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung phối hợp thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao; công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục, bình đẳng giới, bảo vệ nhóm các đối tượng dễ bị tổn thương được chú trọng.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị cũng đánh giá những mặt còn tồn tại trong công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền năm 2017, nhất là nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền còn hạn chế; công tác thông tin, tuyên truyền đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch chưa thật sự hiệu quả; việc giải quyết các chế độ, chính sách, tâm tư, nguyện vọng cho người dân có nơi, có lúc chưa kịp thời, gây bức xúc trong nhân dân.

 Đồng chí Huỳnh Phước Kỷ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Phùng - Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao những thành tích và kết quả Ban Chỉ đạo đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Trưởng Ban đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo trong thời gian tới phải tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác đã xác định trong Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo; triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ và đấu tranh về Nhân quyền trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tôn giáo, dân tộc, an sinh xã hội; kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá ta của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo đảm, phát huy hơn nữa quyền con người, quyền công dân trên địa bàn tỉnh./.

 

viên nguyễn