CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN HƯỞNG ỨNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5/2018

Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2018, Công an tỉnh Phú Yên đã có công văn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2018, với chủ đề “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế -xã hội”. Đây là dịp để tuyên truyền phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về KH&CN, vai trò của KH&CN, các thành tựu KH&CN nổi bật của đất nước, của ngành Công an có đóng góp thiết thực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho CBCS trong toàn lực lượng nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của KH&CN. Qua đó, khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của mỗi cá nhân tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tăng cường ứng dụng, phát triển các thành tựu KH&CN vào các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật trong Công an Phú Yên.

Trong những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng trong Công an Phú Yên. Từng bước đưa hoạt động KH&CN đi vào nề nếp, đổi mới, chủ động triển khai nghiên cứu và ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, mang tính chiến lược phục vụ thiết thực công tác Công an. Đến nay, toàn lực lượng Công an Phú Yên đã tổ chức triển khai nghiên cứu, vận dụng thành công 02 đề tài khoa học cấp Bộ, 01 đề tài khoa học cấp tỉnh và 42 đề tài khoa học cấp cơ sở, 02 chuyên đề khoa học và 03 sáng kiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn cao, góp phần giải quyết các yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Phú Yên. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, kỹ thuật được quan tâm đầu tư, trang thiết bị, công cụ, phương tiện hiện đại phục vụ các mặt công tác được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến quan trọng về tiềm lực KH&CN của Công an Phú Yên. Đội ngũ nhân lực KH&CN có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, tâm huyết công tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng KH&CN, cải tiễn kỹ thuật, toàn lực lượng hiện có 46 đồng chí có trình độ thạc sỹ và hàng trăm đồng chí có trình độ Đại học. Đây chính là nguồn nhân lực khoa học quan trọng để lực lượng Công an Phú Yên đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng KH&CN trong thời gian tới.

          Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, phát huy những kết quả đã đạt được, hoạt động KH&CN trong lực lượng Công an Phú Yên tiếp tục tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật nhằm phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật Công an Phú Yên cách mạng, chinh quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Hội đồng KH&CN Công an tỉnh xét chọn đề tài khoa học cấp cơ sở do Phòng Tham mưu chủ trì nghiên cứu (2018)

Phòng Tham mưu Công an tỉnh