STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 26/2020/QĐ-UBND 08/09/2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2 97/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Nghị định số 97/2020/NĐ-CP về tăng cường mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không
3 98/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
4 99/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu
5 96/2020/NĐ-CP 24/08/2020 ghị định số 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
6 96/2020/NĐ-CP 24/08/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
7 91/2020/NĐ-CP 14/08/2020 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
8 20/2020/QĐ-UBND 05/08/2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên
9 87/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
10 03/2020/TT-BNV 21/07/2020 Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
11 16/2020/QĐ-UBND 16/07/2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên
12 82/2020/NĐ-CP 15/07/2020 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
13 79/2020/TT-BCA 14/07/2020 Thông tư số 79/2020/TT-BCA về hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh
14 75/2020/NĐ-CP 01/07/2020 Nghị định số 75/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
15 77/2020/NĐ-Cp 01/07/2020 Nghị định số 77/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát động
16 74/2020/TT-BCA 01/07/2020 Thông tư số 74/2020/TT-BCA quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu
17 75/2020/NĐ-CP 01/07/2020 Nghị định số 75/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
18 61/2020/TT-BTC 22/06/2020 Thông tư số 61/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp căn cước công dân
19 69/2020/TT-BCA 22/06/2020 Thông tư số 69/2020/TT-BCA quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân
20 70/2020/TT-BCA 22/06/2020 Thông tư số 70/2020/TT-BCA quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân
21 63/2020/QH14 18/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
22 64/2020/QH14 18/06/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
23 65/2020/QH14 18/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
24 61/2020/QH14 17/06/2020 Luật Đầu tư
25 60/2020/QH14 17/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
26 59/2020/QH14 17/06/2020 Luật Doanh nghiệp
27 62/2020/QH14 17/06/2020 uật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
28 58/2020/QH14 16/06/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
29 57/2020/QH14 16/06/2020 Luật Thanh niên
30 56/2020/QH14 10/06/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
31 63/2020/NĐ-CP 08/06/2020 Nghị định số 63/2020/NĐ-CP quy định về công nghiệp an ninh
32 12/2020/QĐ-UBND 03/06/2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên
33 59/2020/NĐ-CP 27/05/2020 Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
34 59/2020/NĐ-CP 27/05/2020 Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 quy định cơ sở dữ liều về thi hành án hình sự
35 55/2020/NĐ-CP 22/05/2020 Nghị định số 55/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại
36 55/2020/NĐ-CP 22/05/2020 Nghị định số 55/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại
37 38/2020/TT-BCA 17/05/2020 Thông tư số 38/2020/TT-BCA quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân
38 09/2020/TT-BGTVT 23/04/2020 Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT quy định về quản lý và đảm bảo hoạt động bay
39 49/2020/NĐ-CP 17/04/2020 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
40 29/2020/TT-BTC 17/04/2020 Thông tư 29/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
41 01/2020/TT-BNV 16/04/2020 Thông tư số 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
42 45/TANDTC-PC 30/03/2020 Công văn 45/TANDTC-PC về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
43 36/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
44 440/QĐ-UBND 24/03/2020 Quyết định số 440/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, sửa đổi một số điều Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
45 411/QĐ-TTg 24/03/2020 Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020
46 24/2020/TT-BCA 10/03/2020 Thông tư số 24/2020/TT-BCA ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước
47 32/2020/NĐ-CP 05/03/2020 NGHỊ ĐỊNH 32/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
48 31/2020/NĐ-CP 05/03/2020 31/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP
49 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư
50 28/2020/NĐ-CP 01/03/2020 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực LĐ, BHXH đưa người lao động Vệt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay1,591
  • Tháng hiện tại3,323
  • Tổng lượt truy cập1,414,653
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây