Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thứ hai - 04/09/2023 22:45 54 0
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Thông báo số 551/TB