Quyết định số 516/QĐ-CAT-PV01 ngày 12/7/2024 của Giám đốc Công an tỉnh về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an Phú Yên.

Ngày 12/7/2024, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 516/QĐ-CAT-PV01 về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an Phú Yên. Theo đó, Công an tỉnh Phú Yên ban hành 22 thủ tục...

Quyết định số 4864/QĐ-BCA ngày 04/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 04/7/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 4864/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Theo đó, Bộ Công an ban hành 27 thủ tục hành chính mới, 18 thủ...

Quyết định số 4768/QĐ-BCA ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Ngày 28/6/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 4768/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục...

Quyết định số 3384/QĐ-BCA-C07 ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa chữa cháy thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an

Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính mới ban hành, 32 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an (có danh mục, nội dung cụ thể của từng thủ tục hành...

Quyết định số 333/QĐ-CAT-PV01 ngày 24/5/2024 của Giám đốc Công an tỉnh về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Yên

Công khai kèm theo Quyết định này 173 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Yên (cấp tỉnh 113 thủ tục hành chính, cấp huyện 30 thủ tục hành chính, cấp xã 30 thủ tục hành chính). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/5/2024. Thay thế Quyết định...

Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP

Ngày 10/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số...

Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trú quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024

Ngày 28/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng...

Quyết định số 320/QĐ-BCA ngày 16/01/2024 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 16/01/2024, Bộ Công an ban hành Quyết định số 320/QĐ-BCA công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.  Theo đó, công...

Quyết định số 7065/QĐ-BCA ngày 18/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an

Ngày 18/10/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 7065/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an. Cụ thể, thủ tục hành chính được thay thế là thủ tục Xét hưởng chế độ trợ cấp đối với cán bộ, chiến sĩ...

Quyết định số 6640/QĐ-BCA ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 02/10/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 6640/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.  Quyết định này công bố kèm hướng dẫn các thủ...

Quyết định số 5568/QĐ-BCA ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 15/8/2023, Bộ Công an ban hành Quyết định số 5568/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Theo đó, có 29 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 02 thủ tục hành chính bị...

Quyết định về việc công bố Danh mục sửa đổi, bổ sung dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên

 Ngày 25/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục sửa đổi, bổ sung dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên. Tải Quyết định tại đây!

Quyết định số 5625/QĐ-BCA-C06 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền

Ngày 15/8/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 5625/QĐ-BCA-C06 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền...

Quyết định số 4977/QĐ-BCA ngày 14/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Quyết định số 4977/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Theo đó, Bộ Công an công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản...

Công khai thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an

Ngày 03/7/2023, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành 4638/QĐ-BCA-V03 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an. Ảnh minh họa (nguồn: congan.phuyen.gov.vn) Theo đó, Bộ Công an công bố 19 thủ tục hành chính...

Thực hiện giảm lệ phí của 04 lĩnh vực thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kể từ ngày 01/7/2023

Ngày 29/6/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, kể từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, có 04 lĩnh vực thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Thái Bình được giảm...

Công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Yên

Thực hiện Quyết định số 4088/QĐ-BCA-C06 ngày 13/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an;  ngày 04/8/2023, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số...

Công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

Ngày 13/6/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 4088/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Theo đó, Bộ Công an sửa đổi, bổ sung 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký,...

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay10,719
  • Tháng hiện tại148,754
  • Tổng lượt truy cập10,870,560
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây