Minh chứng sinh động phản bác các luận điệu bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế