Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên CAND trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Thứ ba - 18/10/2022 21:30 441 0
Những năm gần đây, cùng với cuộc cách mạng 4.0, mạng xã hội đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, giúp cho người dùng kết nối, chia sẻ, tiếp nhận thông tin nhanh chóng, hiệu quả. Tuy nhiên, mạng xã hội đang bị các thế lực thù địch triệt để khai thác, lợi dụng làm công cụ tuyên truyền, xuyên tạc những thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

1. Theo thống kê đến năm 2022, Việt Nam hiện có hơn 64 triệu người dùng Internet (chiếm 67% dân số); hơn 55 triệu người dùng (chiếm 57% dân số) và 436 mạng xã hội, nổi bật là Facebook, Zalo, Youtube, Instagram, Twitter, Tiktok, Google... đang hoạt động, đứng thứ 7 trong 10 quốc gia có số người sử dụng mạng xã hội nhiều nhất thế giới. Trung bình mỗi ngày người Việt Nam vào mạng xã hội hơn 2 giờ. Đối tượng sử dụng mạng Internet thường xuyên nhất là nhóm lứa tuổi từ 15-40 tuổi. Nhóm đối tượng này chủ yếu là học sinh, sinh viên và người lao động. Nhìn chung, họ là những người trẻ, có điều kiện tiếp cận với máy tính và mạng Internet, nhanh nhạy trong việc tiếp thu những tiến bộ khoa học công nghệ cũng như những trào lưu mới trên thế giới.

Cũng vì thế mà hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội chính trị đã và đang tăng cường tán phát các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Để tuyên truyền những quan điểm sai trái, thù địch, các thế lực phản động, thù địch đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn, phương thức, ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tác động đến mọi tầng lớp xã hội.

Thời gian qua, chúng tập trung viết các tin, bài, xây dựng, biên tập các hình ảnh, video phát tán trên mạng xã hội nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào mục tiêu, con đường tiến liên CNXH của nhân dân ta. Tuyên truyền, móc nối, cấu kết với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện tha hóa, biến chất nhằm lôi kéo, mua chuộc, tạo dựng ngọn cờ tập hợp lực lượng chống phá từ bên trong. Đối tượng chúng hướng đến để tuyên truyền luận điệu xuyên tạc là các tầng lớp nhân dân, nhưng trọng tâm là giới trẻ (thanh niên, học sinh, sinh viên…) nhằm tạo lập lực lượng đối lập với Đảng, Nhà nước ta.

 Về nội dung thông tin tuyên truyền xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch hết sức đa dạng, phức tạp, trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng,… trong đó tập trung tấn công vào một số nội dung cốt lõi thuộc hệ tư tưởng, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam như: đòi hỏi Đảng ta từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta; phê phán quy luật giá trị thặng dư; bác bỏ chủ nghĩa duy vật lịch sử mà nền tảng là bác bỏ bản chất cách mạng và khoa học của lý luận về hình thái kinh tế - xã hội; phủ nhận lý luận khoa học về CNXH và xuyên tạc mục tiêu, con đường đi lên CNXH ở nước ta... Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn xuyên tạc trắng trợn nhằm hạ bệ tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận nội dung, giá trị tư tưởng của Người. Xuyên tạc, phủ nhận quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta hiện nay, nhất là đường lối đổi mới của Đảng ta, đòi đổi mới chính trị gắn với thay đổi chế độ chính trị; phủ nhận, bôi đen những thành tựu trong quá trình đổi mới, xây dựng CNXH của đất nước ta; cổ súy phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, chia rẽ QĐND với CAND, chia rẽ Quân đội, Công an với nhân dân. Thúc đẩy hình thành các tổ chức “xã hội dân sự” trá hình, từ đó nhằm cho ra đời các tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam. Lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… để chống phá cách mạng Việt Nam.

Về hình thức tuyên truyền chống phá, các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng mạng xã hội để phát tán những thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá gây tác động xấu đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chúng lập ra nhiều trang web, fanpage mạo danh các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, một số nhân vật được xã hội chú ý hoặc nhân danh “đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực”, “bảo vệ môi trường”, “bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, “phản biện xã hội”, “hiến kế cho Đảng”… để bình luận, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước. Các thế lực thù địch, phản động đưa lên mạng xã hội và Internet những mặt trái của xã hội, khai thác những thông tin tiêu cực, không chính thống, sai trái để hướng lái, dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực, làm cho người đọc mơ hồ, mất cảnh giác nhằm mục đích tạo nên sự hoài nghi về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Xuất bản các ấn phẩm có nội dụng xấu độc; biên soạn nhiều tài liệu, video lồng ghép nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật trên mạng xã hội. Tình trạng nhiễu loạn thông tin, thật giả lẫn lộn trên mạng xã hội ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, gây hoang mang trong dư luận.

2. Nhận thức được những tiện ích và vai trò của mạng xã hội là rõ ràng nhưng cùng với đó là những mặt trái có thể gây hậu quả khôn lường cho cá nhân, tập thể, cộng đồng và xã hội. Việc lợi dụng không gian mạng đưa tin thất thiệt cũng đã ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến các giá trị sống của con người và xã hội; đặc biệt là các luận điệu sai trái, thù địch được đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, đến sự tồn vong của chế độ. Không gian mạng đã và đang trở thành môi trường cho các thế lực thù địch, phản động chống phá. Đồng thời, đó cũng là công cụ hữu hiệu để chúng ta phản bác, làm rõ thông tin, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chính vì thế, đối với công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch hiện nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải khẳng định tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, phải là chiến sĩ tiên phong đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng.

Đặc biệt, sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) và hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, giữ vững trận địa an ninh tư tưởng, tạo được dư luận xã hội tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân; trong đó có vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên CAND. Đi đôi với tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch một cách kịp thời, hiệu quả, cán bộ, đảng viên CAND còn chủ động truyền tải các thông tin tích cực, tạo nên môi trường thông tin lành mạnh, góp phần ổn định dư luận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng.

Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các thông tin tích cực được chia sẻ, lan tỏa trên không gian mạng đã góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

3. Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo. Các thế lực thù địch, phản động và số cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách tiến hành các hoạt động chống phá sự lãnh đạo của Đảng, kích động chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc hòng thực hiện âm mưu phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là chống phá trên mạng xã hội. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng và tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, cán bộ, chiến sĩ, đảng viên CAND cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Trước hết, cần đẩy mạnh việc học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để có hiểu biết sâu sắc về quy luật vận động của sự vật, hiện tượng, từ đó nhận diện các luận điểm chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời, tích cực học tập, quán triệt Cương lĩnh, đường lối, chiến lược, sách lược của Đảng, Nhà nước trên mọi lĩnh vực; chủ động nghiên cứu nâng cao năng lực chuyên môn, tạo dựng cho bản thân nền tảng tri thức chính trị - xã hội đúng đắn, khoa học, cách mạng, đủ trình độ đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động trên mạng xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị khóa XII, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, gắn với việc phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Chủ động bám sát các vấn đề, sự kiện, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh trên mạng xã hội. Quán triệt thực hiện phương châm chỉ đạo công tác tư tưởng phải đi trước, đón đầu; không để “khoảng trống” thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá. Luôn đề cao cảnh giác, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, đồng thời chú trọng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo để xây dựng kế hoạch, nội dung, phương thức đấu tranh.

Trang bị các kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, sàng lọc những thông tin tiêu cực để đấu tranh phản bác. Xây dựng hệ bài chuyên luận chuyên sâu, phản bác từ gốc những luận điệu xuyên tạc, những quan điểm sai trái, thù địch bằng lý luận và thực tiễn khoa học với hệ thống luận cứ, luận chứng chặt chẽ, có tính thuyết phục cao giúp độc giả hiểu sâu sắc, thấy rõ bản chất vấn đề, từ đó có niềm tin khoa học vững chắc vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Cán bộ, đảng viên CAND, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu trong việc khai thác, sử dụng Internet và mạng xã hội; phát huy tính hiệu quả, thiết thực việc sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền tải, nhân rộng những yếu tố tích cực, tấm gương tiêu biểu, người tốt, việc tốt, những giá trị văn hóa nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc...

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây