CBCS Công an đã hiến gần 56.000 đơn vị máu trong nă