Giữ vững an ninh quốc gia, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Thứ tư - 24/11/2021 21:31 1.170 0
Nhân dịp Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: "Giữ vững an ninh quốc gia, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bộ trưởng.
1


Chỉ 13 năm sau khi ra đời, dù chưa giành được chính quyền, song với tầm nhìn chiến lược, Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi “Đề cương văn hóa Việt Nam” năm 1943, góp phần đưa cách mạng Việt Nam vượt qua những ngày bão táp, giành thắng lợi to lớn trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, giành chính quyền, độc lập dân tộc, đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giữ vững chủ quyền, non sông, bờ cõi. Công tác xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, liên tục phát triển và khẳng định qua các kỳ đại hội của Đảng từ Đại hội IX đến nay. 

2


Quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xuất phát từ vị trí, vai trò của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong công tác “bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa”, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, chỉ thị, giải pháp chống “diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “xâm lăng văn hóa”; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống những xu hướng lệch lạc, “thương mại hóa”, trái thuần phong mỹ tục, xa rời tôn chỉ, mục đích. Tập trung chỉ đạo đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hoạt động của số đối tượng cơ hội chính trị, chống đối, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trong nước. Triển khai hàng nghìn kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các công trình, mục tiêu, các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa có quy mô lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng. 

3 1


Lực lượng Công an đã phát hiện, ngăn chặn hàng trăm nghìn đầu tài liệu có nội dung phản động, tài liệu chiến tranh tâm lý, tà đạo mê tín dị đoan; hàng trăm nghìn thư Ân xá quốc tế, đầu báo, tạp chí, hàng trăm loại băng, đĩa, phim chiến tranh tâm lý phản động tán phát vào trong nước. Phát hiện và đấu tranh có hiệu quả hàng chục chiến dịch phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động; vô hiệu hóa hàng triệu bài viết, video clip, thông tin xấu, độc tán phát trên Internet; kiến nghị xử lý, chấn chỉnh kịp thời nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Thường xuyên mở cao điểm tấn công trấn áp, đánh đúng, đánh trúng các đường dây, tổ chức tội phạm, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm, thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm qua từng năm. Chủ động phát hiện nhiều sơ hở, thiếu sót, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo hiệu ứng tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm, tạo sức lan tỏa lớn xây dựng văn hóa “thượng tôn pháp luật” trong toàn xã hội.

Chú trọng chăm lo, xây dựng văn hóa trong CAND theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, Nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ CAND gương mẫu, trong sạch, vững mạnh toàn diện.

4 1
Đồng bào các dân tộc tặng Bộ trưởng Tô Lâm chiếc khèn Mông và khăn piêu - món quà mang đậm nét văn hóa dân tộc.

Kết quả các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh báo chí đã góp phần quan trọng “chống” những tư tưởng, hành vi, sản phẩm văn hóa lệch lạc, sai trái, lạc hậu, phản động, bài trừ các hủ tục, thói hư tật xấu, chống những mưu toan lợi dụng văn hóa để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “đổi màu”, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa quý báu của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, xây dựng, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

5 1


Thời gian tới, những nguy cơ, thách thức đối với bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh con người, bảo vệ và xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đặt ra ngày càng lớn hơn. Để tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia, góp phần phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa Việt Nam trong tình hình mới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tập trung lãnh đạo toàn lực lượng CAND thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng lực lượng CAND góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó có các thành tố không thể tách rời là văn hóa Đảng, văn hóa CAND.

Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả an ninh với văn hóa. Nắm chắc tình hình, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động phá hoại tư tưởng, tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách văn hóa của Đảng, Nhà nước, đả kích văn hóa truyền thống, văn hóa, văn nghệ cách mạng, chuẩn mực đạo đức, lối sống Xã hội chủ nghĩa. Chủ động, nhạy bén trong đấu tranh chống các hoạt động mua chuộc, lôi kéo, kích động trí thức, văn nghệ sĩ hoạt động văn hóa, văn nghệ trái đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, sáng tác, phổ biến những tác phẩm văn nghệ nhằm chống chế độ; truyền bá văn hóa, lối sống tư bản chủ nghĩa thực dụng, lệch lạc, trái thuần phong mỹ tục; ý đồ tạo ra lớp người sống thực dụng, đề cao lợi ích cá nhân. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình, sự kiện văn hóa trọng điểm; tham mưu xây dựng, vận hành có hiệu quả hệ thống các thiết chế văn hóa, tạo cơ sở vững chắc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng; chú trọng phòng, chống chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, nhất là trên Internet, báo chí, xuất bản; kịp thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi hoạt động đưa tin giả, sai sự thật, tán phát thông tin xấu, độc chống Đảng, Nhà nước. Kịp thời phát hiện, kiến nghị cấp ủy, tổ chức đảng xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với số đảng viên vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm kỷ luật phát ngôn và vi phạm nguyên tắc Đảng, những cán bộ đảng viên có suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.
 

6


Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản trong đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa trong CAND; đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm, công trình về đề tài cách mạng, bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người nhằm lan tỏa sâu rộng nền văn hóa an toàn, lành mạnh, hoà quyện chặt chẽ hai yếu tố văn hóa và an ninh, trật tự, góp phần huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, sớm thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.                    

Tác giả: Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây