Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính

Quốc hội thông qua dự án Luật Căn cước