Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân Gồm 16 thủ tục
  • Cấp tỉnh
  • Cấp huyện
  • Cấp xã
STT Tiêu đề Mức độ
1
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Thủ tục hành chính mức độ 2
2
Thông báo số định danh cá nhân
Thủ tục hành chính mức độ 2