Đăng ký, quản lý cư trú Gồm 11 thủ tục
  • Cấp xã
STT Tiêu đề Mức độ
1
Đăng ký thường trú
Thủ tục hành chính mức độ 4
2
Xóa đăng ký thường trú
Thủ tục hành chính mức độ 4
3
Đăng ký tạm trú
Thủ tục hành chính mức độ 4
4
Gia hạn tạm trú
Thủ tục hành chính mức độ 4
5
Xóa đăng ký tạm trú
Thủ tục hành chính mức độ 4
6
Thông báo lưu trú
Thủ tục hành chính mức độ 4
7
Khai báo tạm vắng
Thủ tục hành chính mức độ 4
8
Tách hộ
Thủ tục hành chính mức độ 4
9
Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú
Thủ tục hành chính mức độ 4
10
Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú
Thủ tục hành chính mức độ 4
11
Xác nhận thông tin về cư trú
Thủ tục hành chính mức độ 4