Phòng cháy chữa cháy Gồm 20 thủ tục
  • Cấp tỉnh
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
Thủ tục hành chính mức độ 3
2
Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
Thủ tục hành chính mức độ 4
3
Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
Thủ tục hành chính mức độ 4
4
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình
Thủ tục hành chính mức độ 4
5
Nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy
Thủ tục hành chính mức độ 3
6
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
Thủ tục hành chính mức độ 3
7
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
Thủ tục hành chính mức độ 3
8
Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)
Thủ tục hành chính mức độ 3
9
Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính mức độ 4
10
Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính mức độ 3
11
Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính mức độ 4
12
Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính mức độ 4
13
Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở
Thủ tục hành chính mức độ 4
14
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính mức độ 4
15
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính mức độ 4
16
Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy
Thủ tục hành chính mức độ 4
17
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân
Thủ tục hành chính mức độ 3
  • Cấp huyện
STT Tiêu đề Mức độ
1
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân
Thủ tục hành chính mức độ 3
2
Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở
Thủ tục hành chính mức độ 4
  • Cấp xã