Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Gồm 35 thủ tục
  • Cấp tỉnh
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng
Thủ tục hành chính mức độ 2
2
Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng
Thủ tục hành chính mức độ 2
3
Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng
Thủ tục hành chính mức độ 2
4
Cấp giấy phép trang bị vũ khí thể thao
Thủ tục hành chính mức độ 4
5
Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao
Thủ tục hành chính mức độ 4
6
Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí thể thao
Thủ tục hành chính mức độ 4
7
Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí thể thao
Thủ tục hành chính mức độ 4
8
Cấp giấy phép trang bị vũ khí thô sơ
Thủ tục hành chính mức độ 4
9
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ
Thủ tục hành chính mức độ 4
10
Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí
Thủ tục hành chính mức độ 2
11
Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí
Thủ tục hành chính mức độ 2
12
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng
Thủ tục hành chính mức độ 2
13
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
Thủ tục hành chính mức độ 4
14
Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
Thủ tục hành chính mức độ 4
15
Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ
Thủ tục hành chính mức độ 4
16
Điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ
Thủ tục hành chính mức độ 4
17
Cấp giấy phép trang bị Công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính mức độ 4
18
Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính mức độ 2
19
Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính mức độ 4
20
Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính mức độ 4
21
Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính mức độ 4
22
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính mức độ 4
23
Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính mức độ 4
24
Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính mức độ 4
25
Cấp giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật
Thủ tục hành chính mức độ 4
26
Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật
Thủ tục hành chính mức độ 4
27
Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật
Thủ tục hành chính mức độ 4
28
Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính mức độ 4
29
Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính mức độ 4
30
Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính mức độ 4
31
Cấp, cấp đổi Chứng chỉ quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính mức độ 4
32
Cấp lại Chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
Thủ tục hành chính mức độ 4
33
Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng
Thủ tục hành chính mức độ 2
34
Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.
Thủ tục hành chính mức độ 2
  • Cấp xã
STT Tiêu đề Mức độ
1
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn
Thủ tục hành chính mức độ 2