Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
Thủ tục Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
Thời hạn giải quyết

Theo quy định của Bộ Công an trong thời gian 04 ngày làm việc. (Công an tỉnh Phú Yên đang giải quyết 01 ngày làm việc).

Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu. 

Lệ phí

Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được đăng ký sử dụng con dấu khi đã có quy định về việc được phép sử dụng con dấu trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.
- Việc sử dụng con dấu có hình Quốc huy phải được quy định tại luật, pháp lệnh, nghị định hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức hoặc được quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 

Cơ sở pháp lý

+ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
+ Thông tư số 44/2017/TT-BCA, ngày 20/7/2017 của Bộ Công an quy định về con dấu của các cơ quan, tổ chức và chức danh Nhà nước.
+ Thông tư số 45/2017/TT-BCA, ngày 20/7/2017 của Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu. kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.
+ Quyết định số 296-QĐ/TW, ngày 30/3/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về mẫu dấu của tổ chức Đảng.
+ Thông tư số 218/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tổ chức có nhu cầu làm con dấu.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ và thực hiện như sau:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ giao Giấy biên nhận hồ sơ cho người được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cử đến nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục hoặc kê khai chưa chính xác thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và giao cho người đến nộp hồ sơ. Sau khi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn thì thực hiện theo quy định đối với hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục.

- Trường hợp không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và giao Thông báo về việc từ chối giải quyết hồ sơ nêu rõ lý do không tiếp nhận cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã đề nghị.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện thủ tục và đề xuất cấp Phiếu chuyển mẫu con dấu.
Bước 3: Trình lãnh đạo duyệt Phiếu chuyển mẫu con dấu và chuyển cho cơ sở kinh doanh khắc dấu để sản xuất con dấu.
Bước 4: Nhận con dấu từ cơ sở kinh doanh khắc dấu chuyển đến để làm thủ tục lưu mẫu và hoàn thành giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
Bước 5: Trả con dấu cho cơ quan, tổ chức theo quy định (thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).

 

Thành phần hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:
a) Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của người đến liên hệ, xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
b) Nộp bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu của một trong các loại giấy tờ sau:
* Đối với cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu có hình Quốc huy: Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.
* Đối với cơ quan có chức năng quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn:
Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.
* Đối với tổ chức sự nghiệp: Quyết định thành lập hoặc văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan có thẩm quyền; Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của Pháp luật.
* Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ : Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền; Điều lệ hoạt động của tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
* Tổ chức trực thuộc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ:
Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền; Văn bản quy định về tổ chức, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức theo quy định của pháp luật; Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.
* Đối với tổ chức tôn giáo: Quyết định công nhận tổ chức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
* Đối với tổ chức trực thuộc tổ chức tôn giáo: Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc; Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.
* Đối với tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao cần: Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
* Đối với DN, HTX, Liên hiệp HTX, Chi nhánh, văn phòng đại diện của DN, HTX, Liên hiệp HTX : Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật.
* Tổ chức trực thuộc DN, HTX, Liên hiệp HTX được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật: Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền; Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với các tổ chức phải đăng ký về lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật.
* Tổ chức khác được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật : Quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

Đính kèm biểu mẫu