Chương trình “Hành trình của niềm tin” tại xã Đức Bình Tây