CÔNG AN PHÚ YÊN KHẨN TRƯƠNG GIÚP NHÂN DÂN VÙNG THIÊN TAI