CÔNG AN PHÚ YÊN SẮP XẾP TINH GỌN 3 ĐƠN VỊ CẤP PHÒNG