Công an Phú Yên tuyên truyền, lấy ý kiến xây dựng 05 dự án luật