HỘI PHỤ NỮ CÔNG AN TỈNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2022