Ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT