Nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Thứ ba - 16/08/2022 21:22 264 0
Quán triệt nghiêm túc lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” để lực lượng CAND là “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân; sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 77 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2022), sáng 16/8, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy Ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”.

Đồng chủ trì và tham gia điều hành hội thảo có Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới -0
Bộ trưởng Tô Lâm, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng,  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng đồng chí Phạm Minh Tuấn chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo tại điểm cầu Hội trường Bộ Công an với 250 đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng CAND. Tại 63 điểm cầu của Công an địa phương có trên 6.000 đại biểu, khách mời, đại diện lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội, các ban, ngành, đoàn thể tại các tỉnh, thành phố…

Phát biểu đề dẫn khai mạc hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tiến trình đổi mới của đất nước, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước đã từng bước đổi mới tư duy, nhận thức và chỉ đạo thực tiễn, phát triển và hoàn thiện tư duy lý luận về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia phù hợp với thực tiễn khách quan, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ quan niệm về an ninh quốc gia một cách đơn giản, chủ yếu nhìn nhận dưới góc độ an ninh truyền thống, hiện nay chúng ta đã tiếp cận an ninh quốc gia một cách toàn diện, an ninh tổng hợp. Quan tâm đúng mức đến những vấn đề an ninh phi truyền thống trong đó chú trọng đến vấn đề an ninh con người, an ninh xã hội, nhiều chiều, khía cạnh an ninh mới như an ninh kinh tế, an ninh nguồn nước và đặc biệt hiện nay là an ninh mạng. Trên cơ sở đó Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách và trọng tâm là hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật để bảo đảm an ninh quốc gia ngày càng đầy đủ, chặt chẽ và vững mạnh.

“Từ việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia đặt ra ở góc độ trong nước, hiện nay chúng ta đã xây dựng và triển khai nền an ninh quốc gia trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế toàn diện. Chúng ta luôn xác định bảo vệ an ninh quốc gia phải dựa trên sức mạnh tổng hợp quốc gia, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia là bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước và nằm trong tổng thể của chiến lược bảo vệ Tổ quốc”- đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh. 

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới -0
 Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội thảo.

Nhấn mạnh ý nghĩa, yêu cầu đặc biệt quan trọng của vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia được thể hiện nhất quán và nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIII trên 3 phương diện: Chủ động, kiên quyết, kiên trì về phương châm, kế sách, từ đó là tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; vững chắc nền tảng, cội nguồn sức mạnh với quan điểm “dân là gốc”; toàn diện về phương thức, biện pháp huy động nguồn lực trong đó phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, cả hệ thống chính trị.

Dẫn chứng những ví dụ cụ thể bảo vệ an ninh quốc gia trong hơn 35 năm đổi mới, đánh giá sát, sâu thuận lợi, khó khăn cũng như dự báo diễn biến tình hình quốc tế, khu vực có tác động, ảnh hưởng đến nước ta và nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia trong thời gian tới, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Phải thống nhất về nhận thức bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp là phương thức quan trọng hàng đầu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới -0
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc, đề dẫn hội thảo.

Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Các lực lượng vũ trang cần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân, tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của Nhân dân. Chủ động nắm bắt, nghiên cứu, phân tích, dự báo chính xác tình hình thế giới, khu vực và trong nước, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục bổ sung, phát triển hoàn thiện lý luận về an ninh quốc gia, nghệ thuật quân sự, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia và các nghiệp vụ quốc phòng, an ninh làm cơ sở quan trọng để Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách, đường lối quốc phòng, an ninh, đối ngoại sát hợp và hiệu quả.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung xoay quanh chủ đề “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”, tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. Các ý kiến tham luận đã luận giải, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp.

 GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương tham luận với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.  Đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tham luận chủ đề: “Quan điểm và sự chỉ đạo của Đảng về phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; TS Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trình bày tham luận: “Phát huy vai trò của công tác dân vận góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới”. Trung tướng Trần Ngọc Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khẳng định nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay…

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều hành tham luận tại hội thảo.

Tổng kết hội thảo, thay mặt lãnh đạo các cơ quan đồng chủ trì hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn các đại biểu, nhà khoa học đã có nhiều phát biểu tâm huyết, sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự quan tâm đặc biệt đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Thực tiễn đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống nhất quản lý của Nhà nước và sức mạnh của toàn dân, cả hệ thống chính trị và đoàn kết toàn dân tộc là nguyên tắc cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Đảng luôn có sự năng động, đổi mới tư duy trong lãnh đạo, cách nghĩ, cách làm cụ thể, luôn gắn bó lý luận với thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để đánh giá kết quả; kế thừa, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm quý báu trong nước và thế giới để chủ động phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, gắn nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia cùng với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đối ngoại.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của nhân dân tham gia xây dựng nền an ninh, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

Vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia là Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, đặc biệt trong đó vai trò “gương mẫu đi đầu” trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; thể hiện sự trung thành tuyệt đối với Đảng, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh, gian khổ vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới -0
 
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới -0
 
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới -0
 
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới -0
Các đại biểu tham dự hội thảo.

 Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, từ kết quả nghiên cứu, lý luận và thực tiễn, các tham luận cũng đề xuất một số giải pháp, nhiệm vụ phát huy sức mạnh của toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay, như: Coi trọng xây dựng chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp. 

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia. Đề xuất giải pháp tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; giải pháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng CAND, Quân đội nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới -0
Các đại biểu dự hội thảo. 

Đối với lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể và nhất là lực lượng Quân đội nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, hiện nay lực lượng CAND đang tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả những điểm mới về an ninh quốc gia nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Qua hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu mỗi CBCS cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Thực hiện “gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, “khi dân cần, khi dân khó, có Công an”.

Quán triệt nghiêm túc lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” để lực lượng CAND là “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

  •  

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây