TUẦN TRA BẮT GIỮ ĐƯỢC 2 ĐỐI TƯỢNG TRỘM CẮP TÀI SẢN