TUỔI TRẺ CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN “Đoàn kết, tiên phong, bản lĩnh, nhân văn, sáng tạo, lập công, vì Nhân dân phục vụ”