Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Yên

(ban hành kèm theo Kế hoạch số 38/KH-CAT-PV01 ngày 13/02/2023 của Công an tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện Quyết định số 430/QĐ-BCA ngày 26/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an)
  * Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, quy định:
“a) Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
b) Dịch vụ công trực tuyến một phần: Là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này”./.
          Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và Quyết định số 430/QĐ-BCA ngày 26/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Yên có 122 dịch vụ công trực tuyến (66 dịch vụ công toàn trình, 56 dịch vụ công một phần). Cụ thể như sau:

A. CẤP TỈNH: 78 Dịch vụ (45 toàn trình, 33 một phần)
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TOÀN TRÌNH MỘT PHẦN
I. LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH: 12 Dịch vụ (03 toàn trình, 09 một phần)
NHÓM LIÊN QUAN ĐẾN CẤP GIẤY TỜ CHO NGƯỜI NGƯỚC NGOÀI
 1.  
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang Thông tin điện tử X  
 1.  
Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp Giấy miễn thị thực   X
 1.  
Cấp Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam   X
 1.  
Cấp lại Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam   X
 1.  
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam   X
 1.  
Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam   X
 1.  
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài   X
NHÓM LIÊN QUAN ĐẾN XÁC NHẬN THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
 1.  
Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước X  
 1.  
Trình báo mất hộ chiếu phổ thông X  
 1.  
Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước (từ lần thứ hai trở đi và hộ chiếu cũ còn giá trị sử dụng)   X
 1.  
Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông   X
 1.  
Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoài   X
II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI:           38 Dịch vụ (23 toàn trình, 15 một phần)
NHÓM CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
 1.  
Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân X  
 1.  
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư   X
 1.  
Đổi thẻ Căn cước công dân   X
 1.  
Cấp lại thẻ Căn cước công dân   X
NHÓM QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ VÀ CON DẤU
 1.  
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự X  
 1.  
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự X  
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự X  
 1.  
Đăng ký mẫu con dấu mới X  
 1.  
Đăng ký thêm con dấu X  
 1.  
Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi X  
 1.  
Đăng ký lại mẫu con dấu   X
 1.  
Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu   X
NHÓM QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ,                                           CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO
 1.  
Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao X  
 1.  
Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ X  
 1.  
Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp X  
 1.  
Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp X  
 1.  
Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ X  
 1.  
Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ X  
 1.  
Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ X  
 1.  
Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ X  
 1.  
Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ X  
 1.  
Cấp Giấy phép trang bị, Giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật X  
 1.  
Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật X  
 1.  
Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ X  
 1.  
Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ X