Thông tư số 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và công nhân Công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân

Thông tư số 57/2019/TT-BCA hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và công nhân Công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân

Số kí hiệu 57/2019/TT-BCA