Quyết định số 5625/QĐ-BCA-C06 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền

Ngày 15/8/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 5625/QĐ-BCA-C06 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
Theo đó, Bộ Công an ban hành mới 04 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 01 thủ tục; cấp xã: 03 thủ tục); sửa đổi, bổ sung 25 thủ tục hành chính (cấp Bộ: 14 thủ tục; cấp tỉnh: 08 thủ tục; cấp huyện: 03 thủ tục) và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính (cấp Bộ: 02 thủ tục) các lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu; quản lý, sử dụng pháo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an các cấp theo quy định tại Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023.
Tải về:
Quyết định số 5625/QĐ-BCA-C06.
Danh mục kèm theo.

  Ý kiến bạn đọc