Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Yên

(ban hành kèm theo Kế hoạch số 38/KH-CAT-PV01 ngày 13/02/2023 của Công an tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện Quyết định số 430/QĐ-BCA ngày 26/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an)
  * Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, quy định:
“a) Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
b) Dịch vụ công trực tuyến một phần: Là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này”./.
          Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và Quyết định số 430/QĐ-BCA ngày 26/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Yên có 122 dịch vụ công trực tuyến (66 dịch vụ công toàn trình, 56 dịch vụ công một phần). Cụ thể như sau:

A. CẤP TỈNH: 78 Dịch vụ (45 toàn trình, 33 một phần)
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TOÀN TRÌNH MỘT PHẦN
I. LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH: 12 Dịch vụ (03 toàn trình, 09 một phần)
NHÓM LIÊN QUAN ĐẾN CẤP GIẤY TỜ CHO NGƯỜI NGƯỚC NGOÀI
 1.  
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang Thông tin điện tử X  
 1.  
Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp Giấy miễn thị thực   X
 1.  
Cấp Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam   X
 1.  
Cấp lại Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam   X
 1.  
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam   X
 1.  
Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam   X
 1.  
Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài   X
NHÓM LIÊN QUAN ĐẾN XÁC NHẬN THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
 1.  
Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước X  
 1.  
Trình báo mất hộ chiếu phổ thông X  
 1.  
Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước (từ lần thứ hai trở đi và hộ chiếu cũ còn giá trị sử dụng)   X
 1.  
Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông   X
 1.  
Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoài   X
II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI:           38 Dịch vụ (23 toàn trình, 15 một phần)
NHÓM CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
 1.  
Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân X  
 1.  
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư   X
 1.  
Đổi thẻ Căn cước công dân   X
 1.  
Cấp lại thẻ Căn cước công dân   X
NHÓM QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ VÀ CON DẤU
 1.  
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự X  
 1.  
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự X  
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự X  
 1.  
Đăng ký mẫu con dấu mới X  
 1.  
Đăng ký thêm con dấu X  
 1.  
Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi X  
 1.  
Đăng ký lại mẫu con dấu   X
 1.  
Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu   X
NHÓM QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ,                                           CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ PHÁO
 1.  
Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao X  
 1.  
Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ X  
 1.  
Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp X  
 1.  
Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp X  
 1.  
Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ X  
 1.  
Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ X  
 1.  
Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ X  
 1.  
Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ X  
 1.  
Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ X  
 1.  
Cấp Giấy phép trang bị, Giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật X  
 1.  
Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật X  
 1.  
Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ X  
 1.  
Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ X  
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ X  
 1.  
Cấp, cấp đổi Chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ X  
 1.  
Cấp lại Chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ X  
 1.  
Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao   X
 1.  
Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao   X
 1.  
Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao   X
 1.  
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ   X
 1.  
Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ   X
 1.  
Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ   X
 1.  
Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ   X
 1.  
Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ   X
 1.  
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ   X
 1.  
Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật   X
III. LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY:                                           17 Dịch vụ (10 toàn trình, 07 một phần)
NHÓM CẤP CÁC LOẠI GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
 1.  
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy X  
 1.  
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy X  
 1.  
Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy X  
 1.  
Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở X  
 1.  
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)   X
 1.  
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)   X
 1.  
Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)   X
NHÓM CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN
 1.  
Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy X  
 1.  
Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy X  
 1.  
Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ X  
 1.  
Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ X  
 1.  
Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy   X
 1.  
Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ   X
NHÓM CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY; THẨM DUYỆT, NGHIỆM THU,       PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
 1.  
Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy X  
 1.  
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy X  
 1.  
Nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy   X
 1.  
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân   X
IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIAO THÔNG:                                                  11 Dịch vụ (06 toàn trình, 05 một phần)
NHÓM ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG               CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
 1.  
Đăng ký xe tạm thời X  
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe X  
 1.  
Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu   X
 1.  
Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương   X
 1.  
Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến   X
 1.  
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe   X
 1.  
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe   X
NHÓM CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ TÍN HIỆU                     CỦA XE ĐƯỢC QUYỀN ƯU TIÊN
 1.  
Cấp Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên X  
THU NỘP TIỀN PHẠT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 1.  
Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ X  
 1.  
Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt X  
 1.  
Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy X  
B. CẤP HUYỆN: 25 Dịch vụ (12 toàn trình, 13 một phần)
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TOÀN TRÌNH MỘT PHẦN
I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH: 01 Dịch vụ (01 toàn trình)
NHÓM LIÊN QUAN ĐẾN XÁC NHẬN THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
 1.  
Trình báo mất hộ chiếu phổ thông X  
II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI:          07 Dịch vụ (04 toàn trình, 03 một phần)
NHÓM CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
 1.  
Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân X  
 1.  
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư   X
 1.  
Đổi thẻ Căn cước công dân   X
 1.  
Cấp lại thẻ Căn cước công dân   X
NHÓM QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH                    CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ
 1.  
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự X  
 1.  
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự X  
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự X  
III. LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY:                                            08 Dịch vụ (03 toàn trình, 05 một phần)
NHÓM CẤP CÁC LOẠI GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
 1.  
Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở X  
 1.  
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)   X
 1.  
Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)   X
 1.  
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp)   X
NHÓM CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN
 1.  
Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy X  
 1.  
Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy X  
 1.  
Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy   X
NHÓM CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY; THẨM DUYỆT, NGHIỆM THU,       PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
 1.  
Phục hồi hoạt động của cơ sở,
phương tiện giao thông cơ giới, hộ
gia đình và cá nhân
  X
IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIAO THÔNG:                                                   09 Dịch vụ (04 toàn trình, 05 một phần)
NHÓM ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG               CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe X  
 1.  
Đăng ký xe tạm thời X  
 1.  
Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu   X
 1.  
Đăng ký sang tên trong cùng điểm đăng ký   X
 1.  
Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến   X
 1.  
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe   X
 1.  
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe   X
THU NỘP TIỀN PHẠT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
 1.  
Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ X  
 1.  
Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy X  
C. CẤP XÃ: 19 Dịch vụ (12 toàn trình, 07 một phần)
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TOÀN TRÌNH MỘT PHẦN
I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ, XUẤT NHẬP CẢNH: 01 Dịch vụ (01 toàn trình)
NHÓM LIÊN QUAN ĐẾN XÁC NHẬN THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN XUẤT NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
 1.  
Trình báo mất hộ chiếu phổ thông X  
II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI:             11 Dịch vụ (09 toàn trình, 02 một phần)
NHÓM ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ
 1.  
Đăng ký thường trú X  
 1.  
Xóa đăng ký thường trú X  
 1.  
Đăng ký tạm trú X  
 1.  
Xác nhận thông tin về cư trú X  
 1.  
Xóa đăng ký tạm trú X  
 1.  
Thông báo lưu trú X  
 1.  
Khai báo tạm vắng X  
 1.  
Tách hộ X  
 1.  
Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú X  
 1.  
Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú   X
 1.  
Gia hạn tạm trú   X
III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIAO THÔNG:                                                    07 Dịch vụ (02 toàn trình, 05 một phần)
NHÓM ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG                CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
 1.  
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy X  
 1.  
Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy X  
 1.  
Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy   X
 1.  
Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy   X
 1.  
Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy   X
 1.  
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe tại Công an cấp xã nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy   X
 1.  
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện tại Công an cấp xã   X

 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập50
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm43
 • Hôm nay6,804
 • Tháng hiện tại137,001
 • Tổng lượt truy cập10,581,642
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây