Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên.
Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên (http://dichvucong.phuyen.gov.vn) đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên như sau:
1. Danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 23 thủ tục (Phụ lục I).
2. Danh mục Dịch vụ công trực tuyến một phần: 12 thủ tục (Phụ lục II).
 
Phụ lục 1: DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH
STT Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực TTHC có nghĩa vụ tài chính (có/không) Thanh toán trực tuyến (Có/Không) Ghi chú
1 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Lĩnh vực đầu tư Không Không  
2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Lĩnh vực đầu tư Không Không  
3 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực đầu tư Không Không  
4 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Lĩnh vực đầu tư Không Không  
5 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Lĩnh vực đầu tư Không Không  
6 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Lĩnh vực đầu tư Không Không  
7 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Lĩnh vực đầu tư Không Không  
8 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Lĩnh vực đầu tư Không Không  
9 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Lĩnh vực đầu tư Không Không  
10 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Lĩnh vực đầu tư Không Không  
11 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Lĩnh vực đầu tư Không Không  
12 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) Lĩnh vực đầu tư Không Không  
13 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) Lĩnh vực đầu tư Không Không  
14 Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Lĩnh vực đầu tư Không Không  
15 Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Lĩnh vực đầu tư Không Không  
16 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư Không Không  
17 Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư Không Không  
18 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư Không Không  
19 Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài Lĩnh vực đầu tư Không Không  
20 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Lĩnh vực đầu tư Không Không  
21 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Lĩnh vực đầu tư Không Không  
22 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Lĩnh vực quy hoạch và xây dựng  
23 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Lĩnh vực quy hoạch và xây dựng  
 
Phụ lục 2: DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN
 
STT Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực TTHC có nghĩa vụ tài chính (có/không) Thanh toán trực tuyến (Có/Không) Ghi chú
1 Thẩm định và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Lĩnh vực quy hoạch và xây dựng  
2 Thẩm định và điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Lĩnh vực quy hoạch và xây dựng  
3 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Lĩnh vực quy hoạch và xây dựng  
4 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Lĩnh vực quy hoạch và xây dựng  
5 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Lĩnh vực quy hoạch và xây dựng  
6 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao). Lĩnh vực quy hoạch và xây dựng  
7 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Lĩnh vực quy hoạch và xây dựng Không Không  
8 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên Lĩnh vực quy hoạch và xây dựng Không Không  
9 Cho ý kiến về các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp Lĩnh vực quy hoạch và xây dựng Không Không  
10 Khu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao Lĩnh vực quản lý công sản Không Không  
11 Min, giảm tiền thuê đất trong Khu Công nghệ cao Lĩnh vực quản lý công sản Không Không  
12 Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên Lĩnh vực đất đai  

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay11,324
  • Tháng hiện tại202,162
  • Tổng lượt truy cập10,646,803
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây