Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

1. Danh mục DVC trực tuyến toàn trình
TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện TTHC có nghĩa vụ tài chính (có/không) Ghi chú
I. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
 1.  
SKH4510 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ  
 1.  
SKH4511 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp  
 1.  
SKH4512 Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Không  
 1.  
SKH5039 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm Tôm hùm bông. Không  
 1.  
SKH5040 Thủ tục sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phú Yên” dùng cho sản phẩm tôm hùm bông Không  
II. Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử
 1.  
SKH5331 Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học và Công nghệ  
 1.  
SKH5332 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế  
 1.  
SKH5333 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế  
 1.  
SKH5334 Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Không  
 1.  
SKH5335 Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Không  
 1.  
SKH5336 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Không  
 1.  
SKH5337 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Không  
III. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
 1.  
SKH5352 Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia Sở Khoa học và Công nghệ Không  
 1.  
SKH5351 Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Không  
 1.  
SKH5350 Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Không  
 1.  
SKH4808 Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định Không  
 1.  
SKH4807 Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận Không  
 1.  
SKH4713 Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Không  
 1.  
SKH4187 Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH và CN theo phân cấp Không  
 1.  
SKH4186 Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Không  
 1.  
SKH4185 Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Không  
 1.  
SKH4184 Công bố sử dụng dấu định lượng Không  
 1.  
SKH4115 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên KQ tự đánh giá.  
 1.  
SKH4114 Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận  
 1.  
SKH4113 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh  
 1.  
SKH4112 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận  
IV. Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
 1.  
SKH5354 Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác   Không  
 1.  
SKH5353 Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ.   Không  
 1.  
SKH4806 Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ   Không  
 1.  
SKH4805 Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ   Không  
 1.  
SKH4804 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ   Không  
 1.  
SKH4803 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ   Không  
 1.  
SKH4802 Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ   Không  
 1.  
SKH4801 Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến   Không  
 1.  
SKH4800 Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu   Không  
 1.  
SKH4798 Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam   Không  
 1.  
SKH4797 Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh   Không  
 1.  
SKH4795 Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ   Không  
 1.  
SKH4794 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ   Không  
 1.  
SKH4661 Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu   Không  
 1.  
SKH4595 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh   Không  
 1.  
SKH4593 Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước   Không  
 1.  
SKH4584 Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước   Không  
 1.  
SKH4183 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ   Không  
 1.  
SKH4181 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ   Không  
 1.  
SKH4117 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)   Không  
 1.  
SKH4116 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)   Không  
 1.  
SKH4110 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.    
 1.  
SKH4109 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.    
 1.  
SKH4108 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ    
 1.  
SKH4107 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ    
 1.  
SKH4106 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ    
 1.  
SKH2881 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước   Không  
 1.  
SKH2880 Đánh giá và đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.   Không  
 1.  
SKH2879 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người   Không  
Tổng cộng: 55 thủ tục hành chính được thực hiện qua DVC trực tuyến toàn trình
2. Danh mục DVC trực tuyến một phần
TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện TTHC có nghĩa vụ tài chính (có/không) Ghi chú
 
I. Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
1. SKH4583 Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ Không Điều 6, Thông tư 08/2017/TT-BKHCN  quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
Tổng cộng: 01 thủ tục hành chính được thực hiện qua DVC trực tuyến một phần

 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập41
 • Máy chủ tìm kiếm12
 • Khách viếng thăm29
 • Hôm nay15,206
 • Tháng hiện tại233,444
 • Tổng lượt truy cập10,955,250
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây