Quyết định 264/QĐ-CAT-PV01 ngày 18/7/2022 của Giám đốc Công an tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Phú Yên

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 264 /QĐ-CAT-PV01, ngày 18 /7/2022 của Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên)
 
Stt Thủ tục hành chính Thời gian
giải quyết
theo quy định
(ngày làm việc)
Thời gian
cắt giảm

 
Thời gian thực hiện tại  Công an tỉnh Phú Yên
(ngày làm việc)
I.LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ: 03
1. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 05 ngày 02 ngày 03 ngày
2. Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 04 ngày 02 ngày 02 ngày
3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 04 ngày 02 ngày 02 ngày
II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ: 31
 1.  
Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng 05 ngày 02 ngày 03 ngày
 1.  
Cấp giấy phép sử dụng bị vũ khí quân dụng 10 ngày 05 ngày 05 ngày
 1.  
Cấp đổi giấy phép sử dụng bị vũ khí quân dụng 10 ngày 05 ngày 05 ngày
 1.  
Cấp lại giấy phép sử dụng bị vũ khí quân dụng 10 ngày 05 ngày 05 ngày
 1.  
Cấp giấy phép trang bị vũ khí thể thao 05 ngày 02 ngày 03 ngày
 1.  
Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao 10 ngày 05 ngày 05 ngày
 1.  
Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí thể thao 10 ngày 05 ngày 05 ngày
 1.  
Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí thể thao 10 ngày 05 ngày 05 ngày
 1.  
Cấp giấy phép trang bị vũ khí thô sơ 05 ngày 02 ngày 03 ngày
 1.  
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ 03 ngày 01 ngày 02 ngày
 1.  
Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí 05 ngày 03 ngày 02 ngày
 1.  
Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí 05 ngày 03 ngày 02 ngày
 1.  
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng 05 ngày 03 ngày 02 ngày
 1.  
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp 03 ngày 02 ngày 01 ngày
 1.  
Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp 03 ngày 02 ngày 01 ngày
 1.  
Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ 03 ngày 02 ngày 01 ngày
 1.  
Điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ 03 ngày 02 ngày 01 ngày
 1.  
Cấp giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ 10 ngày 07 ngày 03 ngày
 1.  
Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ 10 ngày 05 ngày 05 ngày
 1.