Hội nghị triển khai các biện pháp, giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn