Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị

Thứ ba - 28/02/2023 23:32 454 0
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 01/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; nhằm thống nhất về nhận thức, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 14/02/2023, Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 141-KH/ĐUCA triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lực lượng Công an Phú Yên.
Với quan điểm: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xây dựng lực lượng Công an phường nói riêng, Công an tỉnh nói chung vững mạnh toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiến lên hiện đại, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Công an nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an kỷ luật, kỷ cương gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an cơ sở “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.
Mục tiêu là: Đến năm 2025 có ít nhất 30% Công an phường trên toàn tỉnh đạt được các tiêu chí Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng 100% Công an phường trở thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.
Đảng ủy Công an tỉnh đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như sau:
Một là tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; tuyên truyền, phổ biến chủ trương xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị đến các cấp, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.
Hai là quan tâm xây dựng lực lượng Công an phường bảo đảm đủ biên chế thực hiện đúng mô hình tổ chức theo quy định của Bộ Công an; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tác phong “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an phường có đủ trình độ, tiêu chuẩn chức danh, nghiệp vụ và đáp ứng yêu cầu bố trí, sử dụng cán bộ trong tình hình mới.
Ba là quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, rèn luyện ý chí chiến đấu, tinh thần đấu tranh tội phạm và ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bốn là tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nói chung, lực lượng Công an phường nói riêng bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản và thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.
Năm là đẩy mạnh phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cuộc vận động, phong trào thi đua khác và Kế hoạch, Chương trình công tác phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an phường trong bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương; quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán (bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc...) làm hạt nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kiến thức pháp luật cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Sáu là tăng cường công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng tại cộng đồng và khu dân cư. Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho những người lầm lỗi đã cải tạo tốt để sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng; củng cố và duy trì hoạt động của các tổ hòa giải, các hộp thư tố giác tội phạm; kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ Nhân dân, không để kéo dài, hình thành điểm nóng, gây phức tạp về an ninh trật tự.
Bảy là chủ động, nghiên cứu đề xuất hỗ trợ kinh phí nâng cấp trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động, bảo đảm các tiêu chí Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.
Tám là tăng cường thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, dân tộc; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng pháp luật; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý, ngăn chặn các hành vi lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, gây phức tạp về an ninh, trật tự; bảo đảm an ninh chính trị, văn hóa, kinh tế trên địa bàn tỉnh.
Chín là tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình, xác định rõ đối tượng; thường xuyên tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội; chú trọng các giải pháp phòng ngừa xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý nghiêm các hoạt động bao che tội phạm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bao che, bảo kê tội phạm.
Mười là thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; chủ động lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Mười một là triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, kiềm chế tai nạn giao thông.
Mười hai là tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác của Công an phường, nhất là công tác phối hợp tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt việc xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, nhất là quản lý người nước ngoài, quản lý giáo dục đối tượng trên địa bàn phường; quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Xây dựng thành công Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị sẽ tạo chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự, văn minh ở địa bàn đô thị, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Lực lượng Công an phường phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các ban ngành của phường ra quân tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ
 

Tác giả: Thượng tá Trương Minh Triều, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Phú Yên

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây