NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN PHÚ YÊN

Thứ ba - 11/05/2021 23:47 849 0
Trong những năm qua, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về tăng cường công tác khoa học công an trong tình hình mới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã nhận thức đúng vai trò, vị trí, tầm quan trọng của KH&CN; tập trung chỉ đạo triển khai nhiều văn bản, kế hoạch, biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng KH&CN phục vụ các mặt công tác công an. Coi đây là nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng Công an Phú Yên góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương.
         Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng KH&CN trong lực lượng Công an Phú Yên đã tập trung đi sâu vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, mang tính chiến lược, phục vụ thiết thực các mặt công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND. Trong điều kiện các nguồn lực, cơ sở vật chất, tiềm lực phục vụ công tác KH&CN trong lực lượng Công an Phú Yên còn nhiều khó khăn, Công an tỉnh Phú Yên đã chủ động khắc phục, tổ chức triển khai, nghiên cứu hoàn thành nghiệm thu 30 đề tài khoa học, đề tài lịch sử; tổng kết 03 chuyên đề khoa học, tổ chức hàng chục Hội thảo, Tọa đàm khoa học. Các đề tài đã tập trung đi sâu nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an, kịp thời giải quyết các yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, xây dựng lực lượng Công an Phú Yên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại... Ngoài ra, Công an Phú Yên triển khai nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật hiện đại vào công tác thông tin liên lạc, cơ yếu, kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với những lĩnh vực cấp thiết, liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn các đề tài lịch sử để phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho CBCS; đặc biệt coi trọng công tác phát động phong trào thi đua sáng tạo trong các mặt công tác, qua đó, đã xét công nhận và triển khai vận dụng trong thực tiễn 03 sáng kiến kỹ thuật theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến.
Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển KH&CN trong lực lượng Công an Phú Yên được quan tâm đầu tư thích đáng góp phần tạo chuyển biến quan trọng về tiềm lực KH&CN rút ngắn khoảng cách so với những tiến bộ KH&CN của toàn ngành. Đội ngũ nhân lực KH&CN có bước phát triển, được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, nắm vững quy trình, quy định về công tác quản lý, nghiên cứu khoa học; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, tâm huyết với sự nghiệp nghiên cứu, phát triển, ứng dụng KH&CN của ngành. Hiện nay, Công an Phú Yên có 72 đồng chí có trình độ Thạc sĩ, 1.637 đồng chí có trình độ Đại học. Đây là lực lượng nòng cốt, nguồn nhân lực có chất lượng trong công tác nghiên cứu, phát triển khoa học trong lực lượng Công an Phú Yên.
image 20210512104320 1

           Trong những năm tới, tỉnh Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập thế giới, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, các thách thức, nguy cơ, các yếu tố tác động đến sự nghiệp bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, bảo vệ Tổ quốc của đất nước, ở địa phương vẫn chưa bị đẩy lùi, có nơi, có lúc còn diễn biến phức tạp hơn; các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động “diễn biến hòa bình”, tăng cường liên kết trong - ngoài, tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức chính trị đối lập; triệt để lợi dụng các vụ việc nhạy cảm, bức xúc, khai thác thành tựu KH&CN, nhất là cuộc Cách mạng 4.0 để tuyên truyền, phá hoại văn hóa, tư tưởng, kích động biểu tình, bạo loạn; thu thập tình hình, bí mật Nhà nước, phát triển tổ chức và triển khai các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực. Quá trình đô thị hóa, triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn sẽ phát sinh nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp dễ bùng phát xung đột xã hội, tụ tập đông người gây rối ANTT. Tình hình an ninh tôn giáo, an ninh miền núi, vùng DTTS, an ninh an toàn thông tin mạng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp mới. Các yếu tố an ninh phi truyền thống sẽ tác động nhanh hơn, trực tiếp đến sự nghiệp bảo vệ ANTT ở Phú Yên. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao tiềm ẩn phức tạp, phương thức thủ đoạn tinh vi hơn... Tình hình trên, đòi hỏi lực lượng Công an Phú Yên phải đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng KH&CN vào thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng nâng cao năng lực, hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các nguy cơ, thách thức về ANQG, TTATXH  nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Tập trung vào các giải pháp sau:
          Một là, tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược của Đảng, Nhà nước về  đổi mới, phát triển, ứng dụng KH&CN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công cuộc CNH-HĐH, hội nhập quốc tế và các nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị của Bộ Công an về công tác khoa học công an trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng KH&CN đối với thực tiễn công tác công an để động viên, khuyến khích, phát huy tinh thần say mê nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới sáng tạo của CBCS, tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học, ứng dụng các thành tựu KH&CN tiên tiến, hiện đại nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, xây dựng lực lượng Công an Phú Yên.
           Hai là, chủ động xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển KH&CN cho từng năm và từng giai đoạn phù hợp với thực tiễn tình hình ANTT trên địa bàn. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý KH&CN bảo đảm tập trung, thống nhất, dân chủ, công khai. Trọng tâm là thực hiện nghiêm các quy định, cơ chế về quản lý khoa học, đặc biệt là chế độ khen thưởng, chế tài và biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu hoặc nghiên cứu không nghiêm túc. Duy trì và phát triển mạng lưới thông tin KH&CN hiện có của Công an tỉnh; chủ động nghiên cứu ban hành cơ chế quản lý thông tin KH&CN thống nhất, đồng bộ, đảm bảo cho các hoạt động khoa học gắn kết và phục vụ tốt nhất các yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an Phú Yên.
          Ba là, chủ động lựa chọn, nghiên cứu các hình thức ứng dụng phù hợp, linh hoạt kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học có hàm lượng khoa học, mang tính thực tiễn cao; đồng thời tranh thủ các nguồn lực thông tin của Bộ Công an để chủ động triển khai, ứng dụng vào thực tiễn công tác. Trọng tâm trước mắt là xây dựng định hướng, danh mục những nhiệm vụ, sản phẩm, giải pháp KH&CN mới của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an cần phải tập trung nguồn lực đầu tư, nhận chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn công tác bảo đảm trọng tâm, trọng điểm.
            Bốn là, tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ CBCS, nguồn nhân lực làm công tác khoa học có trình độ cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tâm huyết với công tác; có khả năng tiếp cận những thành tựu KH&CN mới, hiện đại; khai thác sử dụng các loại phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ. Trước mắt, tập trung rà soát, quy hoạch đội ngũ cán bộ khoa học, làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học trẻ, kế cận; đồng thời tạo nguồn, bổ sung cán bộ khoa học có chuyên môn cao nhằm phục vụ yêu cầu chiến lược lâu dài, bảo đảm đủ số lượng, khắc phục tình trạng mất cân đối.

PHÒNG THAM MƯU
 

Tác giả: Phòng Tham mưu.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây