THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 4/2023

Thứ tư - 19/04/2023 23:33 94 0
STT DANH MỤC THỐNG KÊ Tổng số Đường bộ Đường sắt Đường thủy
nội địa
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 I. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG        
2 Số vụ 2 2 0 0
3 Số người chết 5 5 0 0
4      Trong đó, số nạn nhân là nữ 0      
5 Số người bị thương  5 5 0 0
6      Trong đó, số nạn nhân là nữ 0      
7 Tài sản thiệt hại (triệu đồng) 505 505 0 0
8 Số vụ liên quan đến CBCS Công an 0      
9 Số CBCS bị chết 0      
10 Số CBCS bị thương 0      
11