ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 29/11/2016, Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên. 

Tại Hội nghị, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung vào tư tưởng “Trung với nước, hiếu với dân”, “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; đề cao dân chủ và kỷ luật, gắn bó với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ; gắn với phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức, biện pháp phong phú; chú trọng nội dung “Làm theo” bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là một trong những tiêu chí để đánh giá, nhận xét và bình xét thi đua, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm.

Tại Hội nghị, cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong Đảng bộ Công an tỉnh đã được nghe băng hình bài nói chuyện của GS,TS Hoàng Chí Bảo- Chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng lý luận TW phổ biến, quán triệt những nội dung của Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị  và những câu chuyện cảm động về Bác Hồ. Qua đó góp phần giáo dục đảng viên, cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Phú Yên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

                                                                         Phương Hồng